مورد

خانه ای ۲۴۰ ساله واقع در دل شهر قدیمی شیراز که از سال ۲۰۰۸ میزبان مهمان بود، زندگی زندگی ایران گذشته شیراز را ارائه می داد.

خانه گلشن که به نوعی به معنای خانه گل است دور از عطاری هایی مانند مسجد ناصر اللک، بازار و بسیاری دیگر فقط در فاصله پیاده روی نه بیش از ۱ یا ۲ دقیقه نیست.